แนะนำวิธีทำ พรบ. รถยนต์ และส่องสิทธิประโยชน์จากการทำ พรบ. รถ 2024

พรบ. รถยนต์คืออะไร? พรบ. รถยนต์เป็นแบบไหน

พรบ. รถยนต์ (พรบ. รถยนต์ภาษาอังกฤษ Compulsory Motor Insurance) คือ ประกันภัยรถภาคบังคับตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดยกฎหมายไดกำหนดให้เจ้าของรถที่มีชื่อยู่ในเล่มทะเบียนต้องต่ออายุพรบ. รถยนต์ทุกปี และพรบ. รถยนต์ยังเป็นหนึ่งในหลักฐานที่จำเป็นในการต่อภาษีรถยนต์ทุก ๆ ปี หากไม่ทำตามก็จะถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย 

พรบ. รถยนต์สำคัญไหม? พรบ. รถยนต์มีความสำคัญมาก โดยเฉพาะกับผู้ขับขี่รถยนต์ โดยพรบ. รถจะให้คุ้มครองกับผู้ประสบภัยจากการใช้รถ โดยไม่ได้ระบุว่าใครเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิด หากเกิดความเสียหายกับผู้ขับขี่ พรบ. รถยนต์ก็จะให้ความคุ้มครองทันทีตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ ดังนั้น เจ้าของรถจะต้องไปต่ออายุพรบ. รถทุกปี และพรบ. รถยนต์ราคาก็จะแตกต่างกันไปตามขนาดและประเภทของรถ

พรบ. รถยนต์คุ้มครองอะไรบ้าง? เช็คสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการทำพรบ. รถ

เมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรือเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่ทำให้ผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บ หรือความเสียหาย ไม่ว่าผู้ขับบี่นั้นจะเป็นเจ้าของรถหรือไม่ พรบ. รถยนต์ก็จะให้ความคุ้มครองกับผู้ขับขี่ โดยผู้ขับขี่ที่ประสบภัยจะได้รับสิทธิประโยชน์ และความคุ้มครอง ดังนี้ 

พรบ. รถยนต์ให้ความคุ้มครองความเสียหายเบื้องต้น เช่น ค่ารักษาพยาบาลกรณีที่บาดเจ็บ ค่าเสียหายกรณีที่ทุพพลภาพ และเป็นค่าทำศพในกรณีที่เสียชีวิต โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด และผู้เสียหายจะต้องแจ้งให้กับพรบ. รถภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีที่บาดเจ็บ ผู้ประสบภัยจะได้รับเงินชดเชยสำหรับค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลไม่เกิน 30,000 บาท หากเกิดกรณีสูญเสียอวัยวะ  หรือทุพพลภาพถาวร บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นจำนวน 35,000 บาท/ คน และกรณีเสียชีวิต ทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยจะได้รับการชดใช้เป็นค่าทำศพ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดงานศพจำนวน 35,000 บาท 

แต่ในกรณีที่ผู้ประสบภัยเป็นฝ่ายถูก ก็จะได้รับค่าสินไหมทดแทน ดังนี้ กรณีที่บาดเจ็บ ผู้ประสบภัยจะได้รับเงินชดเชยสำหรับค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลไม่เกิน 80,000 บาท หากเกิดกรณีสูญเสียอวัยวะ  หรือทุพพลภาพถาวร บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นจำนวน 200,000 – 500,000 บาท/ คน และกรณีเสียชีวิต ทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยจะได้รับการชดใช้เป็นค่าทำศพ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดงานศพจำนวน 500,000 บาท 

หากพรบ. รถยนต์หมดอายุจะโดนอะไรบ้าง? 

พรบ. รถยนต์ คือ ประกันภัยรถภาคบังคับตามที่กำหนดไว้ให้เจ้าของรถทุกคนทำ แล้วถ้าเจ้าของรถปล่อยให้พรบ. รถยนต์หมดอายุจะโดนอะไรบ้าง? 

  1. หากปล่อยให้พรบ. รถยนต์หมดอายุและไม่ไปต่อทะเบียน จะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท 
  2. กรณีไม่ใช่เจ้าของรถแต่ขับรถที่ยังไม่ได้ต่อทะเบียน จะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท
  3. หากเจ้าของรถนำรถไปใช้และไม่ทำพรบ. รถ จะมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท 

อัพเดทวันที่ 25 มกราคม 2567