เช็คช่องทางยื่นเงินอุดหนุนบุตร และเอกสารที่ใช้ยื่นเงินอุดหนุนบุตรล่าสุด

ยื่นเงินอุดหนุนบุตรสำหรับเด็กแรกเกิดจนถึง 6 ปี 

เรื่องที่คนเป็นพ่อแม่มือใหม่ต้องรู้สำหรับโครงการรัฐบาลเกี่ยวกับเงินอุดหนุนบุตรรายใหม่ ที่ให้พ่อแม่ได้รับสิทธิประโยชน์เป็นเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในดูแลครอบครัวและลูก ๆ โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุนบุตรให้ทุกเดือน เดือนละ 600 บาท กับครอบครัวที่มีเด็กแรกเกิดตั้งแต่ 0 ขวบ ไปจนถึง 6 ปี พ่อแม่ที่มีสิทธิ์จะต้องยื่นเงินอุดหนุนบุตรเพื่อจะรับสิทธิ์การช่วยเหลือได้ ซึ่งโครงการเงินอุดหนุนบุตรรายใหม่จะไม่มีวันหมดเขตลงทะเบียน พ่อแม่สามารถยื่นเงินอุดหนุนบุตรได้เมื่อคลอดบุตรเป็นต้นไป และเมื่อยื่นเงินอุดหนุนบุตรแล้วก็จะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลจนลูกอายุครบ 6 ปี ตามที่โครงการรัฐบาลได้กำหนดไว้ แม้ว่าเงินอุดหนุนบุตรรายใหม่จะให้ในจำนวนไม่มาก แต่ก็ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวได้ด้วยเช่นกัน 

วิธียื่นเงินอุดหนุนบุตรพร้อมขั้นตอนลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์

พ่อแม่ที่ต้องการเงินอุดหนุนบุตรรายใหม่จะต้องมีคุณสมบัติตามที่โครงการกำหนด โดยพ่อแม่หรือผู้ปกครองจะต้องเป็นกลุ่มคนที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี มีสัญชาติไทย และเด็กแรกเกิดจะต้องเกิดตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป และเด็กที่อยู่ในหน่วยงานสงเคราะห์ของรัฐจะไม่สามารถรับเงินอุดหนุนบุตรรายใหม่ได้ 

เมื่อผู้ปกครองมีคุณสมบัติครบตามที่โครงการกำหนด ให้เตรียมเอกสารที่ใช้ยื่นเงินอุดหนุนบุตรตามที่โครงการกำหนด และนำไปยื่นเงินอุดหนุนบุตรได้ที่สำหนักงานเขตสำหรับกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยาสามารถยื่นเงินอุดหนุนบุตรได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา และส่วนภูมิภาคให้ยื่นเงินอุดหนุนบุตรได้ที่องค์การบริการส่วนตำบล หรือเทศบาลของหน่วยงานนั้น ๆ สำหรับการลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์ยังไม่มีให้บริการ แต่ผู้ปกครอบสามารถเช็คสิทธิโครงการได้ที่เว็บไซต์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ยื่นเงินอุดหนุนบุตรกับเงินสงเคราะห์บุตรต่างกันอย่างไร? 

ผู้ปกครองบางคนอาจจะสับสนระหว่างการยื่นเงินอุดหนุนบุตรกับเงินสงเคราะห์บุตร ทั้งสองโครงการมีความเหมือนกัน คือ ให้เงินอุดหนุนบุตรรายใหม่ แต่มีความแตกต่างกันด้วย คือ การยื่นเงินอุดหนุนบุตรจะให้เดือนละ 600 บาท ส่วนเงินสงเคราะห์บุตรจะให้เดือนละ 800 บาท และการขอรับสิทธิทั้งสองโครงการก็มีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน คือ 

การยื่นเงินอุดหนุนบุตรจะให้ผู้ปกครองที่มีสัญชาติไทย เป็นประชาชนทั่วไป และมีรายได้เฉลี่ยไม่เกินปีละ 100,000 บาท ส่วนเงินสงเคราะห์บุตร จะเป็นการยื่นเงินอุดหนุนบุตรประกันสังคม ผู้ขอรับสิทธิ์และบัตรจะต้องมีสัญชาติไทย และผู้ปกครองต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 39 40 ดังนั้นการลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร ผู้ปกครองจะต้องมีคุณสมบัติตามที่โครงการกำหนด โดยเลือกลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรตามเงื่อนไขที่เราสามารถได้รับสิทธินั้น ๆ 

อัพเดทวันที่ 25 มกราคม 2024